• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Finanšu pārskati par 2015.gadu

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

 

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību
“SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģ.Nr.48503000219

GADA PĀRSKATS

par 2015. gadu

 

Ziņas par uzņēmumu

 

Uzņēmuma nosaukums: "Saldus komunālserviss" SIA;

Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801;

Reģistrācijas numurs komercreģistrā: 48503000219;

Kapitālsabiedrības veids: Sabiedrība ar ierobežotu atbildību;

Uzņēmuma darbības veidi: ūdens piegāde centralizētā ūdensapgādes sistēmā, kanalizācijas ūdeņu novadīšana un attīrīšana, transporta pakalpojumi, kapu apsaimniekošanas pakalpojumi u.c.

Pārskata periods: 01.01.2015. – 31.12.2015.

Izpildinstitūcija: valde.

Armīns Miķelsons, valdes priekšsēdētājs.

Zvērināts revidents: SIA “Galija”, reģ.Nr.40003506029; Deglavas iela 7-15, Rīga, LV 1009; zvērinātu revidentu komercsabiedrības licence Nr.56. Atbildīgā zvērinātā revidente Līga Dubrovska, sertifikāts Nr.181.

SIA “Saldus komunālserviss” ir Latvijas ūdensapgādes un kanalizācijas uzņēmumu asociācijas biedrs.

 

 

BILANCE
2015. gada 31.decembrī

 

AKTĪVS Piez. 31.12.2015 31.12.2014
       
ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI      
I Nemateriālie ieguldījumi      
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdzīgas tiesības 1 1047 1799
II Pamatlīdzekļi      
1. Zemes gabali, ēkas un būves un ilggadīgie stādījumi   8060196 7125301
2. Ilgtermiņa ieguldījumi nomātajos pamatlīdzekļos   295 1474
3. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   256509 233545
4. Pamatlīdzekļu izveidošana un nepabeigto celtniecības objektu izmaksas   438935 275755
5. Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   0 3504
Kopā pamatlīdzekļi 2 8755935 7639579
Kopā ilgtermiņa ieguldījumi   8756982 7641378
APGROZĀMIE LĪDZEKĻI      
I. Krājumi      
1. Izejvielas, pamatmateriāli un palīgmateriāli   91554 87193
2. Avansa maksājumi par prēcem   41 41
Kopā krājumi   91595 87234
III Debitori      
1. Pircēju un pasūtītāju parādi 3 98159 170734
2. Radniecīgo uzņēmumu parādi 4 5330 37462
3. Citi debitori 5 2885 4919
4. Nākamo periodu izmaksas 6 2377 2228
Kopā debitori   108751 215343
V Nauda 7 16455 276839
Kopā apgrozāmie līdzekļi   216801 579416
Aktīvs kopā   8973783 8220794

 

PASĪVS Piez. 31.12.2015 31.12.2014
       
I PAŠU KAPITĀLS      
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls) 8 3469413 3370766
2. Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve 9 182951 185017
3. Nesadalītā peļņa      
a) iepriekšējo gadu nesadalīta peļņa;   (649019) (649490)
b) pārskata gada nesadalīta peļņa. 10 4874 471
Nesadalītā peļņa kopā   (644145) (649019)
Kopā pašu kapitāls   3008219 2906764
II UZKRĀJUMI      
1. Citi uzkrājumi 11 21316 14926
Kopā uzkrājumi   21316 14926
III KREDITORI      
Ilgtermiņa kreditori      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 12 589958 647407
2. Pārējie kreditori      
3. Nākamo periodu ieņēmumi 13 4841296 3974226
Kopā ilgtermiņa kreditori   5431254 4621633
Īstermiņa kreditori      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm 12 57449 51223
2. Citi aizņēmumi 12 0 150000
3. No pircējiem saņemtie avansi   38283 75081
4. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem   32337 43415
5. Parādi radniecīgajiem uzņēmumiem 14 85 136
6. Nodokļi un valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas 15 26807 26028
7. Pārējie kreditori 16 196753 198757
8. Nākamo periodu ieņēmumi 13 149876 119304
9. Uzkrātās saistības   11404 13527
Kopā īstermiņa kreditori   512994 677471
Kopā kreditori   5944248 5299104
Pasīvs kopā   8973783 8220794

 

PEĻŅAS VAI ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
par 2015. gadu
(EUR)

(Vertikālā formā klasificēts pēc apgrozījuma izmaksu metodes)

Posteņi Piez. 2015.gads 2014.gads
       
1. Neto apgrozījums 17 932807 895024
2. Pārdotās produkcijas ražošanas izmaksas 18 (912492) (783118)
3. Bruto peļņa vai zaudējumi   20315 111906
4. Pārdošanas izmaksas 19 (9100) (16334)
5. Administrācijas izmaksas 20 (104759) (106304)
6. Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 21 127227 29003
7. Pārējās uzņēmuma saimnieciskās darbības izmaksas 22 (3536) (1994)
8. Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi 23    
9. Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 24 (22423) (13706)
10. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem   7724 3321
11. Ārkārtas izmaksas      
12. Peļņa vai zaudējumi pirms nodokļiem   7724 3321
13. Atliktais nodoklis 25    
14. Pārējie nodokļi 26 (2850) (2850)
15. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   4874 471

 

 

NAUDAS PLŪSMAS PĀRSKATS
par 2015. gadu
(EUR)

(Pārskats sagatavots ar netiešo metodi)

Posteņi Piez. 2015.gads 2014.gads
       
I. PAMATDARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA      
1. Peļņa vai zaudējumi pirms ārkārtas posteņiem un nodokļiem 27 7724 3321
Korekcijas:      
a) pamatlīdzekļu nolietojums (+) 2 264025 139543
b) pamatlīdzekļu atlikušās vērtības norakstījumi (+)   668 0
c) ieguldījumu vērtības nomātos pamatlīdzekļos norakstījumi (+) 2 1179 1179
d) zaudējumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas (+)   0 0
e) uzkrājumu veidošana (+)(izņemot uzkrājumus šaubīgiem parādiem) 11 6390 970
f) procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 24 22423 13706
g) nākamo periodu ieņēmumu norakstīšana 13 (125145) (28122)
2. Peļņa vai zaudējumi pirms apgrozāmo līdzekļu un īstermiņa saistību atlikumu izmaiņu ietekmes korekcijām.   177264 130597
Korekcijas:      
a) debitoru parādu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)   106602 32635
b) krājumu atlikumu pieaugums (-) vai samazinājums (+)   (4361) (11780)
c) piegādātājiem, darbuzņēmējiem un pārējiem kreditoriem maksājamo parādu atlikumu pieaugums (+) vai samazinājums (-)   551596 (108099)
3. Bruto pamatdarbības naudas plūsma   831101 43353
4. Izdevumi nekustamā īpašuma nodokļa maksājumiem (-)   (2850) (2850)
5. Naudas plūsma pirms ārkārtas posteņiem   828251 40503
6. Naudas plūsma no ārkārtas posteņiem   0 0
8. Pamatdarbības neto naudas plūsma   828251 40503
II. IEGULDĪŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA      
1. Pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu iegāde   (1390714) (900074)
2. Ieņēmumi no pamatlīdzekļu un nemateriālo ieguldījumu pārdošanas   0 0
9. Ieguldīšanas darbības neto naudas plūsma   (1390714) (900074)
III FINANSĒŠANAS DARBĪBAS NAUDAS PLŪSMA      
1.Saņemtās subsīdijas, dotācijas, dāvinājumi vai ziedojumi   1024070 233426
2.Saņemtie aizņēmumi   100000 848630
3.Izdevumi aizņēmumu atmaksāšanai   (301223) (26421)
4.Izdevumi nomāta pamatlīdzekļa izpirkumam     (20929)
7. Finansēšanas darbības neto naudas plūsma   822847 1034706
V NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU NETO PIEAUGUMS VAI SAMAZINĀJUMS   (260384) 175135
VI NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA SĀKUMĀ   276839 101704
VII NAUDAS UN TĀS EKVIVALENTU ATLIKUMS PĀRSKATA GADA BEIGĀS   16455 276839

 

 

PAŠU KAPITĀLA IZMAIŅU PĀRSKATS
par 2015. gadu
(EUR)

Periods Pamatkapitāls Ilgtermiņa ieguldījumu pārvērtēšanas rezerve Nesadalītā peļņa Kopā
         
Atlikums 2013.gada 31.decembrī 3370766 185498 (649490) 2906774
Rezervju izmaiņas   (481)   (481)
Pārskata perioda peļņa     471 471
Atlikums 2014.gada 31.decembrī 3370766 185017 (649019) 2906764
Ieguldījums PK 98647     98647
Rezervju izmaiņas   (2066)   (2066)
Pārskata perioda peļņa     4874 4874
Atlikums 2015.gada 31.decembrī 3469413 182951 (644145) 3008219

 

 

Nodokļu pārskats par 2015.gadu (EUR)

Nodokļu veids Atlikums uz 31.12.2014. Aprēķināts 2015. gadā Samaksāts 2015. gadā Atlikums uz 31.12.2015.
         
Iedzīvotāju ienākuma nodoklis 4737 48816 49505 4048
PVN 5207 118434 114626 9015
VSAOI 9441 103957 104759 8639
Dabas resursu nodoklis 5383 18854 20295 3942
Nekustamā īpašuma nodoklis 0 2850 2850 0
Riska nodeva 14 161 162 13
Uzņēmuma vieglo tr.līdz. nod. 1246 1998 2094 1150
Kopā 26028 295069 294291 26807

 

 

Sabiedrībai nav galvojumu un garantiju saistību.

Valdes priekšsēdētājs A.Miķelsons

2016.gada 7.martā

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper