• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Finanšu pārskati par 2017.gadu

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

 

STARPPERIODU BILANCE
uz 2017. gada 30. jūniju

 

Uzņēmuma nosaukums: SIA "Saldus komunālserviss"
Reģistrācijas Nr.: 850300021
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 48503000219
Adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.
Tālrunis: 63807106, fakss: 63825383
Pamatdarbības veids: komunālie pakalpojumi
Mēra vienība: EUR

AKTĪVS   Pārskata perioda beigas Uz gada sākumu
1   2 3
1.ILGTERMIŅA IEGULDĪJUMI      
I. Nemateriālie ieguldījumi      
1.Koncesijas, patenti, licences, preču zīmes un tamlīdz.tiesības   0 295
Nemateriālie ieguldījumi kopā:   0 295
II. Pamatlīdzekļi      
1.Zemes gabali, ēkas un inženierbūves   8135117 7977410
2. Pārējie pamatlīdzekļi un inventārs   229323 202825
3. Pamatl. izveidošana un nepabeigto celtniecības ob.izmaksas   23703 295100
4.Avansa maksājumi par pamatlīdzekļiem   7387 7387
Pamatlīdzekļi kopā   8395530 8482722
Ilgtermiņa ieguldījumi kopā   8395530 8483017
2. APGROZĀMIE LĪDZEKĻI      
I.Krājumi      
1. Izejvielas pamatmateriāli un palīgmateriāli   91551 89993
2. Avansa maksājumi par krājumiemm   1583  
Krājumi kopā   93134 89993
II. Debitori      
1. Pircēju un pasūtītāju parādi   108174 109271
2. Radniecīgo sabiedrību parādi   5144 18119
3. Citi debitori   1747 97
7. Nākamo periodu izmaksas   447 1966
Debitori kopā   115512 129453
III. Nauda   152647 205460
Apgrozāmie līdzekļi kopā   361293 424906
AKTĪVU KOPSUMMA   8756823 8907923
       
PASĪVS   Pārskata perioda beigas Uz gada sākumu
1   2 3
1.PAŠU KAPITĀLS      
1. Akciju vai daļu kapitāls (pamatkapitāls)   3469413 3469413
2. Ilgtermiņu ieguldījumu pārvērtēšanas rezerves   179075 180718
3. Iepriekšējo gadu nesadalītā peļņa vai nesegtie zaudējumi   -579759 -644145
4. Pārskata gada peļņa vai zaudējumi   111 64386
Pašu kapitāls kopā   3068840 3070372
3.KREDITORI      
I. Ilgrermiņa parādi      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm   505184 505184
2. Nākamo periodu ieņēmumi   4819883 4819883
Ilgtermiņa parādi kopā   5325067 5325067
II. Īstermiņa parādi      
1. Aizņēmumi no kredītiestādēm   41522 83044
2. No pircējiem saņemtie avansi     21353
3. Parādi piegādātājiem un darbuzņēmējiem   16734 11404
4. Parādi radniecīgām sabiedrībām   62 57
5.Nodokļi un valsts sociālās apdrošin. obligātās iemaksas   26238 28415
6. Pārējie kreditori   191887 194938
7. Nākamo periodu ieņēmumi   75609 151197
8.Uzkrātās saistības   10864 22076
Īstermiņa parādi kopā   362916 512484
Kreditori kopā   5687983 5837551
PASĪVU KOPSUMMA   8756823 8907923
Valdes priekšsēdētājs: Jānis Blūms      

 

PEĻŅAS UN ZAUDĒJUMU APRĒĶINS
2017. gada 30. jūnijā

 

Uzņēmuma nosaukums: SIA "Saldus komunālserviss"
Reģistrācijas Nr.: 850300021
Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr.: 48503000219
Adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus nov.
Tālrunis: 63807106
Darbības veids: komunālie pakalpojumi
Mēra vienība: EUR

 

Nr. p.k. Rādītāja nosaukums Pārskata perioda beigas
1 Neto apgrozījums 410635
2 Pārdotās produkcijas ražošanas pašizmaksa,pārdoto preču vai sniegto pakalpojumu iegādes izmaksas 442468
3 Bruto peļņa vai zaudējumi -31833
4 Pārdošanas izmaksas 4121
5 Administrācijas izmaksas 55415
6 Pārējie uzņēmuma saimnieciskās darbības ieņēmumi 99254
7 Pārējās saimnieciskās darbības izmaksas 638
8 Pārējie procentu ieņēmumi un tamlīdzīgi ieņēmumi  
9 Procentu maksājumi un tamlīdzīgas izmaksas 7136
10 Peļņa vai zaudējumi pirms uzņēmuma ienākuma nodokļa 111
11 Uzņēmuma ienākuma nodoklis par pārskata periodu  
12 Pārskata perioda peļņa vai zaudējumi 111
  Valdes priekšsēdētājs: Jānis Blūms  

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper