• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Risku vadība un korupcijas apkarošana

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

SIA “Saldus komunālserviss” politika attiecībā uz risku vadību un korupcijas apkarošanu

Risku vadība:

 • Likumdošanas riski - attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu. Lai mazinātu iespējamos riskus, savlaicīgi veiktu nepieciešamās darbības un mazinātu izmaiņu ietekmi, SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (SKS) pastāvīgi seko nozares normatīvo aktu likumdošanas procesam – normatīvo aktu grozījumiem, likumprojektiem.
 • Stratēģiskie riski – kapitālsabiedrība aktīvi iesaistās nozaru pārstāvošo uzņēmēju biedrību darbā, lai saņemtu jaunāko informāciju par tendencēm katrā no nozarēm un gūtu iespēju analizēt situāciju, izmantot jaunāko tehnoloģiju iespējas un optimālos risinājumus.
 • Finanšu riski, kas saistīti ar neplānotiem finanšu izdevumiem - energoresursu, kurināmā cenu izmaiņām. Ekonomisko un ģeopolitisko apstākļu izmaiņas, kas var ietekmēt sniegto pakalpojumu apjomu. Lai mazinātu šī riska ietekmi, tiek plānota katras investīciju projekta naudas plūsma, pastiprināti pievērsta uzmanība pakalpojumu faktisko atbilstībai noteiktajai cenai par pakalpojumu.
 • Kvalitatīva darba spēka trūkums ūdenssaimniecības nozarē - daļa darbinieku atrodas pensijā, daļa tuvojas pensionēšanas vecumam. Iedzīvotāju skaita samazinājums, jo īpaši novada pagastos. Tiek apvienotas atsevišķas ūdenssaimniecības sistēmas, tā uzlabojot sistēmu efektivitāti. Siltumtehnikas nozarē tiek attīstīts māju siltināšanas process siltumenerģijas efektīvākai izmantošanai, kā arī plānots ieviest attālinātās siltumskaitītāju rādījumu nolasīšanas sistēmas.
 • Apsaimniekojamo ēku fiziskais nolietojums, tehniskais stāvoklis un zemā energoefektivitāte. Namu apsaimniekošanas nozares darbinieki organizē daudzdzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieku sapulces, kurās īpašnieki tiek iepazīstināti ar ēkas vizuālo un tehnisko stāvokli. Ja dzīvojamai mājai ir problēmas, bojājumi, tiek piedāvāts visracionālākais veids, veikt dzīvojamās mājas atjaunošanu – renovāciju, piesaistot līdzfinansējumu ēkas energoefektivitātes paaugstināšanai, par kuru lemj dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki ar balsojumu.
 • Tirgus auto stāvlaukuma seguma (asfalta) sliktais stāvoklis un tirgus piedāvāto pakalpojumu sezonālais raksturs. Lai nezaudētu esošos un piesaistītu Tirgus nozarei jaunus apmeklētājus, kapitālsabiedrība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar vakara tirgus organizatoriem, notikusi tirdzniecības vietu iznomāšana stādu tirdzniecībai. Tiek veikti darbi tirgus auto stāvlaukuma seguma atjaunošanai.
 • Reputācijas riski – lai neveidotos negatīva izpratne par kapitālsabiedrību, par tās sniegtajiem pakalpojumiem, nepārtraukti notiek darbs ar sabiedrību, tiek attīstītas izpratnes pilnas attiecības un informācijas sniegšana klientiem.

 

Korupcijas apkarošana

Lai mazinātu korupcijas riskus SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” ir izstrādāts un apstiprināts 2024.gada 15. aprīlī: SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” korupcijas risku mazināšanas pasākumu plāns 2024. – 2027.gadam.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” veiktie pasākumi Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2023.gada 2.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim

 1. Laika posmā no 2023.gada 2.janvāra līdz 2023.gada 31.decembrim SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” turpināja darbu pie Pretkorupcijas pasākumu plāna 2019-2023.gadam izpildes.
 2. Izlases kārtībā tika organizēta iepirkumu līgumu pārbaude, lai pārliecinātos, ka iepirkumu līgumu izpildi uzrauga persona, kura nepiedalās pretendentu atlasē.
 3. Veikta kontrole par iesniegumu un sūdzību izskatīšanas termiņiem, vai atbildes tiek sniegtas savlaicīgi, iekļaujoties normatīvajos aktos noteiktajos termiņos.
 4. Izlases kārtībā veikta noslēgto pakalpojumu līgumu pārbaude par saistību ar piegādātājiem izpildi un līgumu termiņu ievērošanu no abām līgumu slēdzēju pusēm.
 5. Veikta anonīma klientu aptauja par uzņēmuma sniegto pakalpojumu kvalitāti un pakalpojumu apmaksu.
 6. Veikta iepirkumu pārbaude un izvērtēts apgrozījums ar piegādātājiem, vai nav pārsniegtas Sabiedrisko pakalpojumu sniedzēju iepirkumu likumā noteiktās līgumcenu robežvērtības.
 7. Regulāri tiek sekots līdzi sabiedrības mājas lapā www.salduskomunalie.lv izvietotajai informācijai, t.sk. par kapitālsabiedrības sniegtajiem pakalpojumiem, pēc nepieciešamības tā tiek papildināta vai veiktas izmaiņas.
 8. Darbiniekiem, stājoties darba tiesiskajās attiecībās, veiktas apmācības korupcijas novēršanas jomā.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” veiktie pasākumi Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 15.aprīlim
 1. Laika posmā no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 15 aprīlim SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” turpina darbu pie Pretkorupcijas pasākumu plāna 2019-2023.gadam izpildes.
 2. Sabiedrības vadība regulāri informē darbiniekus, lai amata stāvoklis netiek izmantots privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai un lai darbinieki savā darbībā nepieļauj krāpnieciskas un koruptīvas rīcības.
 3. Regulāri tiek veikta kontrole par iesniegumu un sūdzību izskatīšanas termiņiem. Tiek sniegtas savlaicīgas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un sūdzībām.
 4. Regulāri notiek noslēgto pakalpojumu līgumu inventarizācija, lai pārliecinātos vai saistības tiek izpildītas un līgumu termiņi ievēroti no abām līgumu slēdzēju pusēm.
 5. Regulāri tiek  informēti darbinieki par ierobežojumiem pieņemt dāvanas vai citus labumus.
 6. Regulāri tiek veiktas ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu pārbaudes.
 7. Regulāri notiek Darbiniekiem nepieciešamo zināšanu papildināšana, apmeklējot ar kvalifikāciju saistītus kursus un seminārus.
 8. Pēc Sabiedrības reorganizācijas ir pārskatīts un izveidots darbinieku saraksts ar iespējamu korupcijas riska novērtējumu.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” veiktie pasākumi Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2021.gada 1.maija līdz 2022.gada 15.aprīlim

 1. Ar izstrādāto Ētikas kodeksu iepazīstināti visi Sabiedrībā strādājošie darbinieki.
 2. Sabiedrības vadība regulāri informē darbiniekus, lai amata stāvoklis netiek izmantots privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai un lai darbinieki savā darbībā nepieļauj krāpnieciskas un koruptīvas rīcības.
 3. Regulāri tiek veikta kontrole par iesniegumu un sūdzību izskatīšanas termiņiem. Tiek sniegtas savlaicīgas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un sūdzībām.
 4. Regulāri tiek informēti darbinieki par ierobežojumiem pieņemt dāvanas vai citus labumus.
 5. Regulāri tiek veiktas ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu pārbaudes.
 6. Regulāri notiek Darbiniekiem nepieciešamo zināšanu papildināšana, apmeklējot ar kvalifikāciju saistītus kursus un seminārus.
 7. Sabiedrības mājas lapā ir izveidota sadaļa, kur klientiem ziņot, ja rodas aizdomas par Sabiedrības personāla negodprātīgu rīcību.

 

Veiktie pasākumi Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2020.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim

 1. Ir izstrādāts un apstiprināts Ētikas kodekss un Ētikas komisijas nolikums. Izveidota Ētikas komisija.
 2. Regulāri tiek veikta kontrole par iesniegumu un sūdzību izskatīšanas termiņiem. Tiek sniegtas savlaicīgas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un sūdzībām.
 3. Tika informēti darbinieki par ierobežojumiem pieņemt dāvanas vai citus labumus. Darbiniekiem tika nodrošināta iespēja piedalīties  Saldus novada pašvaldības organizētajās apmācībās par interešu konflikta novēršanu (27.10.2020. un 03.11.2020., piedalījās 19 darbinieki).
 4. Ir izstrādāta un apstiprināta Kārtība par SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS ” zemsliekšņa iepirkumu veikšanu.
 5. Regulāri tiek veiktas ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu pārbaudes.
 6. Regulāri notiek Darbiniekiem nepieciešamo zināšanu papildināšana, apmeklējot ar kvalifikāciju saistītus kursus un seminārus.

 

Veiktie pasākumu Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.aprīlim.

 1. Nozīmēta darba grupa, kas veic korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējumu.
 2. Izveidots korupcijas riskam pakļauto amatu saraksts.
 3. Veikta kontrole par iesniegumu un sūdzību izskatīšanas termiņiem.
 4. Uzņēmuma mājas lapā www.salduskomunalie.lv ir izveidota sadaļa par vakancēm.
 5. Sastādīts darbinieku apmācību plāns.

Ir izvērtēti vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kuri pastāvēja amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas brīdī, vai valsts konkrētā amatu savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper