• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Risku vadība un korupcijas apkarošana

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

SIA “Saldus komunālserviss” politika attiecībā uz risku vadību un korupcijas apkarošanu

Risku vadība:

 • Likumdošanas riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, t.sk. vides un drošības prasību ievērošanu, un normatīvo aktu izmaiņu ievērošanu.
 • Finanšu riski, kas saistīti ar neplānotiem finanšu izdevumiem piemēram, kavēšanās ES fondu līdzfinansējuma saņemšanā un papildus finansējuma pieejamības trūkums, lai nodrošinātu dažādu projektu realizēšanu, energoresursu cenu izmaiņas. Energoresursu cenu ietekmes mazināšanai uzņēmums ir ieviesis energopārvaldības sistēmu atbilstoši standartam ISO 50001, to sertificējis un turpinās to uzturēt.
 • Stratēģiskie riski, kas saistīti ar stratēģisko darbību, lomu un attīstību noteicošo lēmumu pieņemšanu, kā arī attīstību ietekmējošiem pamatelementiem.
 • Reputācijas riski, kas saistīti ar negatīva viedokļa izveidošanos par kapitālsabiedrības attīstību un attīstības ietvaros paredzētajām aktivitātēm, kā arī spēja piesaistīt jaunus klientus. Šo risku mazināšanai tiks veikta sabiedrības informēšana.
 • Klimata izmaiņu rezultātā (sausuma periodi), kas jau vērojamas pēdējos gados, var no vienas puses pieaugt pieprasījums pēc dzeramā ūdens, bet no otras puses samazināties pieejamie ūdens resursi. Risinājums šai problēmai ir jaunu ūdens ieguves urbumu veidošana.
 • Fiziskie tai skaitā dabas katastrofu riski īpašumam un iekārtām (laupīšana, sabojāšanās utt.). Šo risku seku ierobežošanai uzņēmums veiks īpašumu un iekārtu apdrošināšanu.
 • Iedzīvotāju skaita samazināšanas , īpaši pagastu ciematos. Iespēju robežās veikt esošo ūdenssaimniecības sistēmu apvienošanu, lai nodrošinātu to ekonomisku dzīvotspēju.

 

Korupcijas apkarošana

Lai mazinātu korupcijas riskus SIA “Saldus komunāserviss” ir izstrādāts un 2019.gada 1.oktobrī apstiprināts :”Korupcijas novēršanas pasākumu plāns 2019.-2023.gadam”.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” veiktie pasākumi Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 15.aprīlim

 1. Laika posmā no 2022.gada 1.maija līdz 2023.gada 15 aprīlim SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” turpina darbu pie Pretkorupcijas pasākumu plāna 2019-2023.gadam izpildes.
 2. Sabiedrības vadība regulāri informē darbiniekus, lai amata stāvoklis netiek izmantots privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai un lai darbinieki savā darbībā nepieļauj krāpnieciskas un koruptīvas rīcības.
 3. Regulāri tiek veikta kontrole par iesniegumu un sūdzību izskatīšanas termiņiem. Tiek sniegtas savlaicīgas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un sūdzībām.
 4. Regulāri notiek noslēgto pakalpojumu līgumu inventarizācija, lai pārliecinātos vai saistības tiek izpildītas un līgumu termiņi ievēroti no abām līgumu slēdzēju pusēm.
 5. Regulāri tiek  informēti darbinieki par ierobežojumiem pieņemt dāvanas vai citus labumus.
 6. Regulāri tiek veiktas ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu pārbaudes.
 7. Regulāri notiek Darbiniekiem nepieciešamo zināšanu papildināšana, apmeklējot ar kvalifikāciju saistītus kursus un seminārus.
 8. Pēc Sabiedrības reorganizācijas ir pārskatīts un izveidots darbinieku saraksts ar iespējamu korupcijas riska novērtējumu.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” veiktie pasākumi Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2021.gada 1.maija līdz 2022.gada 15.aprīlim

 1. Ar izstrādāto Ētikas kodeksu iepazīstināti visi Sabiedrībā strādājošie darbinieki.
 2. Sabiedrības vadība regulāri informē darbiniekus, lai amata stāvoklis netiek izmantots privāto interešu risināšanai, personiska labuma vai citu personu savtīgu labumu gūšanai un lai darbinieki savā darbībā nepieļauj krāpnieciskas un koruptīvas rīcības.
 3. Regulāri tiek veikta kontrole par iesniegumu un sūdzību izskatīšanas termiņiem. Tiek sniegtas savlaicīgas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un sūdzībām.
 4. Regulāri tiek informēti darbinieki par ierobežojumiem pieņemt dāvanas vai citus labumus.
 5. Regulāri tiek veiktas ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu pārbaudes.
 6. Regulāri notiek Darbiniekiem nepieciešamo zināšanu papildināšana, apmeklējot ar kvalifikāciju saistītus kursus un seminārus.
 7. Sabiedrības mājas lapā ir izveidota sadaļa, kur klientiem ziņot, ja rodas aizdomas par Sabiedrības personāla negodprātīgu rīcību.

 

Veiktie pasākumi Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2020.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim

 1. Ir izstrādāts un apstiprināts Ētikas kodekss un Ētikas komisijas nolikums. Izveidota Ētikas komisija.
 2. Regulāri tiek veikta kontrole par iesniegumu un sūdzību izskatīšanas termiņiem. Tiek sniegtas savlaicīgas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un sūdzībām.
 3. Tika informēti darbinieki par ierobežojumiem pieņemt dāvanas vai citus labumus. Darbiniekiem tika nodrošināta iespēja piedalīties  Saldus novada pašvaldības organizētajās apmācībās par interešu konflikta novēršanu (27.10.2020. un 03.11.2020., piedalījās 19 darbinieki).
 4. Ir izstrādāta un apstiprināta Kārtība par SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS ” zemsliekšņa iepirkumu veikšanu.
 5. Regulāri tiek veiktas ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu pārbaudes.
 6. Regulāri notiek Darbiniekiem nepieciešamo zināšanu papildināšana, apmeklējot ar kvalifikāciju saistītus kursus un seminārus.

 

Veiktie pasākumu Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.aprīlim.

 1. Nozīmēta darba grupa, kas veic korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējumu.
 2. Izveidots korupcijas riskam pakļauto amatu saraksts.
 3. Veikta kontrole par iesniegumu un sūdzību izskatīšanas termiņiem.
 4. Uzņēmuma mājas lapā www.salduskomunalie.lv ir izveidota sadaļa par vakancēm.
 5. Sastādīts darbinieku apmācību plāns.

Ir izvērtēti vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kuri pastāvēja amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas brīdī, vai valsts konkrētā amatu savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper