• 63807106
 • P-Pie 8:00-12:00 13:00-17:00

Risku vadība un korupcijas apkarošana

SIA “Saldus komunālserviss” politika attiecībā uz risku vadību un korupcijas apkarošanu

Risku vadība:

 • Likumdošanas riski, kas attiecas uz spēkā esošo normatīvo aktu prasību ievērošanu, t.sk. vides un drošības prasību ievērošanu, un normatīvo aktu izmaiņu ievērošanu.
 • Finanšu riski, kas saistīti ar neplānotiem finanšu izdevumiem piemēram, kavēšanās ES fondu līdzfinansējuma saņemšanā un papildus finansējuma pieejamības trūkums, lai nodrošinātu dažādu projektu realizēšanu, energoresursu cenu izmaiņas. Energoresursu cenu ietekmes mazināšanai uzņēmums ir ieviesis energopārvaldības sistēmu atbilstoši standartam ISO 50001, to sertificējis un turpinās to uzturēt.
 • Stratēģiskie riski, kas saistīti ar stratēģisko darbību, lomu un attīstību noteicošo lēmumu pieņemšanu, kā arī attīstību ietekmējošiem pamatelementiem.
 • Reputācijas riski, kas saistīti ar negatīva viedokļa izveidošanos par kapitālsabiedrības attīstību un attīstības ietvaros paredzētajām aktivitātēm, kā arī spēja piesaistīt jaunus klientus. Šo risku mazināšanai tiks veikta sabiedrības informēšana.
 • Klimata izmaiņu rezultātā (sausuma periodi), kas jau vērojamas pēdējos gados, var no vienas puses pieaugt pieprasījums pēc dzeramā ūdens, bet no otras puses samazināties pieejamie ūdens resursi. Risinājums šai problēmai ir jaunu ūdens ieguves urbumu veidošana.
 • Fiziskie tai skaitā dabas katastrofu riski īpašumam un iekārtām (laupīšana, sabojāšanās utt.). Šo risku seku ierobežošanai uzņēmums veiks īpašumu un iekārtu apdrošināšanu.
 • Iedzīvotāju skaita samazināšanas , īpaši pagastu ciematos. Iespēju robežās veikt esošo ūdenssaimniecības sistēmu apvienošanu, lai nodrošinātu to ekonomisku dzīvotspēju.

 

Korupcijas apkarošana

Lai mazinātu korupcijas riskus SIA “Saldus komunāserviss” ir izstrādāts un 2019.gada 1.oktobrī apstiprināts :”Korupcijas novēršanas pasākumu plāns 2019.-2023.gadam”.

 

Veiktie pasākumi Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2020.gada 1.maija līdz 2021.gada 30.aprīlim

 1. Ir izstrādāts un apstiprināts Ētikas kodekss un Ētikas komisijas nolikums. Izveidota Ētikas komisija.
 2. Regulāri tiek veikta kontrole par iesniegumu un sūdzību izskatīšanas termiņiem. Tiek sniegtas savlaicīgas atbildes uz saņemtajiem iesniegumiem un sūdzībām.
 3. Tika informēti darbinieki par ierobežojumiem pieņemt dāvanas vai citus labumus. Darbiniekiem tika nodrošināta iespēja piedalīties  Saldus novada pašvaldības organizētajās apmācībās par interešu konflikta novēršanu (27.10.2020. un 03.11.2020., piedalījās 19 darbinieki).
 4. Ir izstrādāta un apstiprināta Kārtība par SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS ” zemsliekšņa iepirkumu veikšanu.
 5. Regulāri tiek veiktas ārpus iepirkumu procedūras veikto iepirkumu pārbaudes.
 6. Regulāri notiek Darbiniekiem nepieciešamo zināšanu papildināšana, apmeklējot ar kvalifikāciju saistītus kursus un seminārus.

 

Veiktie pasākumu Korupcijas risku novēršanai laika posmā no 2019.gada 1.oktobra līdz 2020.gada 30.aprīlim.

 1. Nozīmēta darba grupa, kas veic korupcijas riskam pakļauto amatu izvērtējumu.
 2. Izveidots korupcijas riskam pakļauto amatu saraksts.
 3. Veikta kontrole par iesniegumu un sūdzību izskatīšanas termiņiem.
 4. Uzņēmuma mājas lapā www.salduskomunalie.lv ir izveidota sadaļa par vakancēm.
 5. Sastādīts darbinieku apmācību plāns.

Ir izvērtēti vai nav mainījušies tiesiskie un faktiskie apstākļi, kuri pastāvēja amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas brīdī, vai valsts konkrētā amatu savienošana joprojām nerada interešu konfliktu, nav pretrunā ar valsts amatpersonai saistošām ētikas normām un nekaitē amatpersonas tiešo pienākumu pildīšanai.

Kontakti

Sekretāre: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu avāriju novēršana,
diennakts tālrunis: 26811422

Kapu administrators: 63807457 diennakts tālrunis: 29189226

Rekvizīti

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību „ Saldus komunālserviss”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801

BANKAS:

AS "SEB banka" - norēķinu konts LV42UNLA0015000508401
AS "Citadele Banka" - norēķinu konts LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Darba dienās 8:00-12:00 13:00-17:00

Meklēt