• P 8-12 13-18, O.T.C 8-12 13-17, Pie 8-12 13-16

Projekti

Klientu
apkalpošana

Ūdens apgāde
un kanalizācija

SILTUMAPGĀDE

Decentralizētā kanalizācija

Īpašumu apsaimniekošana

 

13.12.2023.

“Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Ezerē, Saldus novadā” Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/017

“Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Pampāļos, Saldus novadā” Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/019

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” turpina projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Ezerē, Saldus novadā” Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/017 un “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Pampāļos, Saldus novadā” Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/019 īstenošanu.

Projekta īstenošanas gaitā SIA “FILTER”, reģ. Nr. 40203232835, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, piegādāja Preces un veic uzraudzību abiem projektiem.

Iekārtu montāžas darbi, kurus veic SIA “Oferte AGL”, reģ. Nr. 45403026214, juridiskā adrese: Draudzības aleja 15-9, Jēkabpils, LV-5201, gandrīz pabeigti. Vēl jāuzstāda izolētas akumulācijas tvertnes.

Projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Ezerē, Saldus novadā”, Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/017, kopējie izdevumi: 300 000,00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 279 000,00 EUR. KF finansējums: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 111 600,00 EUR, privātais attiecināmais finansējums: 60 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 167 400,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 21 000,00 EUR.

Projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Pampāļos, Saldus novadā”, Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/019, kopējie izdevumi: 300 000,00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 279 000,00 EUR. KF finansējums: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 111 600,00 EUR, privātais attiecināmais finansējums: 60 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 167 400,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 21 000,00 EUR.

Ezere – ir uzstādīti un pieslēgti kopējai apkures sistēmai jauni ar koksnes granulām kurināmi katli ar kopējo jaudu 1MW.

 

Pampāļi – ir uzstādīti un pieslēgti kopējai apkures sistēmai jauni ar koksnes granulām kurināmi katli ar kopējo jaudu 1MW.

Projekti norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

21.06.2023.

“Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Ezerē, Saldus novadā” Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/017

“Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Pampāļos, Saldus novadā” Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/019

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” turpina projektu “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Ezerē, Saldus novadā” Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/017 un “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Pampāļos, Saldus novadā” Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/019 īstenošanu.

Iepirkuma “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana (iekārtu piegāde) Ezeres un Pampāļu pagastā” rezultātā 2022. gada 3. augustā tika noslēgts Piegādes līgums Nr.2022/35 ar SIA “FILTER”, reģ. Nr. 40203232835, juridiskā adrese: Ulbrokas iela 23, Rīga, LV-1021, par Preču piegādi un uzraudzības veikšanu abiem projektiem. Kopējā Līguma cena 421 250,00 EUR.

Un iepirkuma “Siltuma avota efektivitātes paaugstināšana (montāžas darbi/būvdarbi) Ezeres un Pampāļu pagastā” rezultātā 2022. gada 22. novembrī tika noslēgts Būvniecības/Montāžas līgums Nr.01-SKS/11-22 ar SIA “Oferte AGL”, reģ. Nr. 45403026214, juridiskā adrese: Draudzības aleja 15-9, Jēkabpils, LV-5201 par iekārtu montāžas darbiem. Līguma cena darbiem Ezeres katlu mājā sastāda 54000,27 EUR un Pampāļu katlu mājā – 54000,27 EUR.

Ezere – ir uzstādīti jauni ar koksnes granulām kurināmi katli ar kopējo jaudu 1MW, notiek katlu apsaiste un pieslēgšana esošai apkures sistēmai.

Pampāļi – ir pabeigta katlu apsaiste un to pieslēgšana apkures sistēmai, notiek akumulācijas tvertņu uzstādīšana.

Projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Ezerē, Saldus novadā”, Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/017, kopējie izdevumi: 300 000,00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 279 000,00 EUR.
KF finansējums: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 111 600,00 EUR, privātais attiecināmais finansējums: 60 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 167 400,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 21 000,00 EUR.

Projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Pampāļos, Saldus novadā”, Identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/019, kopējie izdevumi: 300 000,00 EUR, no tiem kopējie attiecināmie izdevumi: 279 000,00 EUR. KF finansējums: 40 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 111 600,00 EUR, privātais attiecināmais finansējums: 60 % no attiecināmajiem izdevumiem, nepārsniedzot 167 400,00 EUR. Projekta kopējie neattiecināmie izdevumi: 21 000,00 EUR.

Projektu īstenošanas laiks: 2023.gads.

Projekti norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās:

Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Līdz ar to ir iespēja minēto ielu un posmos atrodošajiem īpašumiem pieslēgties centralizētajai saimniecīskās kanalizācijas sistēmai.

Papildus informējam, ka īpašumos, kur ir nosēdbedres un krājtvertnes (decentralizētas kanalizācijas sistēmas) spēkā ir Saldus novada saistošie noteikumi Nr.17 “Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus pilsētas un Saldus novada ciemu teritorijās”.

Ir pieņemti saistošie noteikumi Nr.13 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai”

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.05.2023

Projekts: Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Pampāļos, Saldus novadā, Projekta identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/019.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” informē, ka projekta ietvaros uz 2023.gada 1.aprīlī ir veikta esošo katlu demontāža.

Ir uzstādīti jauni ar koksnes granulām kurināmi katli ar kopējo jaudu 1 MW un granulu konteineri. Notiek apsaistes un katlu pieslēgšana apkures sistēmai.

Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada beigām.

Projekts : Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Ezerē, Saldus novadā, identifikācijas Nr.4.3.1.0/22/A/017.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” informē, ka projekta ietvaros uz 2023.gada 1.aprīli ir veikta esošo katlu demontāža un uzstādīta granulu tvertne.

Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada beigām.

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās:

Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Līdz ar to ir iespēja minēto ielu un posmos atrodošajiem īpašumiem pieslēgties centralizētajai saimniecīskās kanalizācijas sistēmai.

Papildus informējam, ka īpašumos, kur ir nosēdbedres un krājtvertnes (decentralizētas kanalizācijas sistēmas) spēkā ir Saldus novada saistošie noteikumi Nr.17 “Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus pilsētas un Saldus novada ciemu teritorijās”.

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.02.2023

Investīciju projekta nosaukums:

„Fosilā kurināmā aizstāšana Saldū”

Nr. 4.3.1.0/22/A/015

 

  2022.gada 19. decembrī SIA „Saldus komunālserviss” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Fosilā kurināmā aizstāšana Saldū”, projekta Nr. 4.3.1.0/22/A/015, īstenošanu. Projekts tiks realizēts Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

  Projekta realizācijas mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot centralizētā siltumapgādes sistēmā izmantotos fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

  Projekta ietvaros paredzēts Saldus pilsētā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes šķeldu kurināmu katlumāju ar kopējo jaudu 3MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, un biomasas padeves sistēmu, kā arī elektrostatisko filtru, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

• Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;

• Samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 2767,18 t CO2 gadā;

• Uzstādīta moderna siltumenerģiju ražojošās vienības ar 3 MW nominālo jaudu;

• Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību   un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;

• Paaugstinās siltumapgādes drošība.

 

Projekta kopējās izmaksas (bez PVN) sastāda 2 750 000 EUR.

ES līdzfinansējums  1 074 800 EUR apmērā.

Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada beigām.

 

Publicēšanas datums 09.02.2023

Investīciju projekta nosaukums:

„Projektēšanas, būvdarbu un autoruzraudzības

darbu veikšana biomasas katlumājas ar kopējo uzstādīto jaudu 3 MW izveidei Slimnīcas ielā 3b, Saldū”

ID Nr. SKSCA 2023/01

 

2022.gada 19. decembrī SIA „Saldus komunālserviss” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta Nr.4.3.1.0/22/A/015 īstenošanu.

Projekts tiks realizēts Kohēzijas fonda darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 4.3.1. specifiskā atbalsta mērķa “Veicināt energoefektivitāti un vietējo AER izmantošanu centralizētajā siltumapgādē” ietvaros.

2.1.  Projekta Nr.4.3.1.0/22/A/015  tiks izbūvēta biomasas katlumāja ar kopējo uzstādīto  jaudu 3 MW, Slimnīcas ielā 3b, Saldū”.

 Projekta plānotās kopējās izmaksas 2 750 000 EUR (bez PVN),
no tām:

Attiecināmās izmaksas 2 687 000 EUR (bez PVN),

Atbalsta summa 1 074 800.00 EUR (bez PVN),

Šobrīd izsludināts iepirkums.

Projekta realizācijas laiks no 2022.gada 16. maija līdz 2023.gada 19.decembrim

Publicēšanas datums 26.01.2023

Projekts : Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Ezerē, Saldus novadā, identifikācijas Nr.4.3.1.0/22/A/017.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” 2022. gada 19.decembrī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Ezerē, Saldus novadā” īstenošanu.

 Projekta realizācijas mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot centralizētā siltumapgādes sistēmā izmantotos fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

 Projekta ietvaros paredzēts Ezeres pagastā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes granulām kurināmus katlus ar kopējo jaudu 1 MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

 Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

 1.Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;

 2.Samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 606.34 t CO2 gadā;

 3.Uzstādīta modernas siltumenerģiju ražojošās vienības ar kopējo nominālo jaudu 1 MW;

 4.Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;

 5.Paaugstinās siltumapgādes drošība.

 Izvēlētās alternatīvas kopējās izmaksas (neskaitot PVN) sastāda

300 000 EUR. ES līdzfinansējums tiek plānots 111 600 EUR apmērā.

 Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada beigām.

Publicēšanas datums 05.01.2023

Projekts: Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Pampāļos, Saldus novadā, Projekta identifikācijas Nr. 4.3.1.0/22/A/019.

 

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” 2022. gada 20.decembrī parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par Eiropas Savienības fonda projekta “Fosilā kurināmā aizstāšana un efektivitātes paaugstināšana Pampāļos, Saldus novadā” īstenošanu.

 Projekta realizācijas mērķis ir veicināt vietējo atjaunojamo energoresursu izmantošanu centralizētajā siltumapgādē, aizstājot centralizētā siltumapgādes sistēmā izmantotos fosilos energoresursus ar AER, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošiem patērētājiem, kā arī nodrošināt siltumenerģijas tarifa prognozējamību un stabilitāti ilgtermiņā.

 Projekta ietvaros paredzēts Pampāļu pagastā centralizētās siltumapgādes sistēmā uzstādīt un pieslēgt ar koksnes granulām kurināmus katlus ar kopējo jaudu 1 MW, veicot visas nepieciešamās saistītās darbības, u.c. nepieciešamās palīgiekārtas.

 Projekta ietvaros plānots sasniegt šādus ieguvumus:

 1.Centralizētā siltumapgādes avotā tiks aizstāta būtiska daļa fosilā kurināmā ar AER;

 2.Samazināsies siltumavota CO2 emisijas par 479.237 t CO2 gadā;

 3.Uzstādīta modernas siltumenerģiju ražojošās vienības ar kopējo nominālo jaudu 1 MW;

 4.Uzņēmuma izmaksu optimizēšana, tādējādi nodrošinot stabilu uzņēmuma darbību un nepieļaujot lēcienveidīgu siltuma tarifa kāpumu;

 5.Paaugstinās siltumapgādes drošība.

 Izvēlētās alternatīvas kopējās izmaksas (neskaitot PVN) sastāda

300 000 EUR. ES līdzfinansējums tiek plānots 111 600 EUR apmērā.

 Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada beigām.

Publicēšanas datums 05.01.2023

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās:

Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Līdz ar to ir iespēja minēto ielu un posmos atrodošajiem īpašumiem pieslēgties centralizētajai saimniecīskās kanalizācijas sistēmai.

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.11.2022

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās:

Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Līdz ar to ir iespēja minēto ielu un posmos atrodošajiem īpašumiem pieslēgties centralizētajai saimniecīskās kanalizācijas sistēmai.

Papildus informējam, ka īpašumos, kur ir nosēdbedres un krājtvertnes (decentralizētas kanalizācijas sistēmas) spēkā ir Saldus novada saistošie noteikumi Nr.17 “Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus pilsētas un Saldus novada ciemu teritorijās”.

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.08.2022

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās:

Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Līdz ar to ir iespēja minēto ielu un posmos atrodošajiem īpašumiem pieslēgties centralizētajai saimniecīskās kanalizācijas sistēmai.

Atgādinām, ka Saldus novada iedzīvotājiem ir pieejams līdzfinansējums nekustamo īpašumu pieslēgšanai pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas.

Sīkāk informāciju var uzzināt www.saldus.lv vai sazināties ar Saldus novada pašvaldību

Papildus informējam, ka īpašumos, kur ir nosēdbedres un krājtvertnes (decentralizētas kanalizācijas sistēmas) spēkā ir Saldus novada saistošie noteikumi Nr.17 “Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus pilsētas un Saldus novada ciemu teritorijās”.

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 16.05.2022

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās:

   Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Līdz ar to ir iespēja minēto ielu un posmos atrodošajiem īpašumiem pieslēgties centralizētajai saimniecīskās kanalizācijas sistēmai.

Gadījumā, ja iedzīvotāji jau izbūvējuši pieslēgumu, bet vēl nav noslēguši līgumu par notekūdeņu novadīšanu, nekavējoties sazināties ar SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (Abonentu daļu), lai noslēgtu pakalpojuma līgumu.

Papildus informējam, ka īpašumos, kur ir nosēdbedres un krājtvertnes (decentralizētas kanalizācijas sistēmas) spēkā ir Saldus novada saistošie noteikumi Nr.17 “Par decentralizētās kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Saldus pilsētas un Saldus novada ciemu teritorijās”.

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.02.2022

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās:

   Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Līdz ar to ir iespēja minēto ielu un posmos atrodošajiem īpašumiem pieslēgties centralizētajai saimniecīskās kanalizācijas sistēmai.

Gadījumā, ja iedzīvotāji jau izbūvējuši pieslēgumu, bet vēl nav noslēguši līgumu par notekūdeņu novadīšanu, nekavējoties sazināties ar SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS” (Abonentu daļu), lai noslēgtu pakalpojuma līgumu.

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.10.2021

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās:

   Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Līdz ar to ir iespēja minēto ielu un posmos atrodošajiem īpašumiem pieslēgties centralizētajai saimniecīskās kanalizācijas sistēmai.

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.07.2021

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Finasējuma saņēmējs SIA „Saldus komunālserviss”.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve.

Projekta kopējās izmaksas 2 440 788, 25 EUR (bez PVN), no tām:

Kohēzijas fonda finansējums 1 581 600,00 EUR,

SIA „Saldus komunālserviss” finansējums 859 188.25 EUR.

 

Ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās: Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Minēto posmu iedzīvotāji tiek informēti par pieslēguma iespējām, savās pastkastītēs saņemot Aicinājumu pieslēgt savus īpašumus jaunizbūvētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem. Aicinājumā sniegta arī informācija par tālākajām darbībām īpašumu pieslēgšanai jaunizbūvētajiem ūdens un kanalizācijas tīkliem.

Projekta rezultāti atbilst plānotajiem
Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas aktivitātes:

  • Saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšana – 11 139.49 m (t.sk. pievadi);
  • Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve – 5 gab.

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.04.2021

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Finasējuma saņēmējs SIA „Saldus komunālserviss”.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve.

Projekta kopējās izmaksas 2 440 788, 25 EUR (bez PVN), no tām:

Kohēzijas fonda finansējums 1 581 600,00 EUR,

SIA „Saldus komunālserviss” finansējums 859 188.25 EUR.

 

Ir pabeigta saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūve Saldū šādās ielās: Kuldīgas (no71-77), Lejas (no Rietumu līdz Alejas), Rietumu, Pakalnu, Druvas, Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80), Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3), Bērzu aleja, Satiksmes, Stūru, Palejas, Kļavas, Liepu, Ozolu, Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A), Veides (Striķu līdz Veides Nr.1), Priežu, Māras, Vēju, "Mežvidi" Saldus novads, Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.), Smilšu, Upes, Papardes, Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34), Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7), Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam), Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A).

Projekta rezultāti atbilst plānotajiem
Projekta ietvaros ir veiktas sekojošas aktivitātes:

  • Saimnieciskās kanalizācijas tīklu paplašināšana – 11 139.49 m (t.sk. pievadi);
  • Kanalizācijas sūkņu staciju izbūve – 5 gab.

Projekts ir realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 10.01.2021

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, ir pabeigti būvdarbi Jelgavas, Krasta, Lejas, Stūru, Kļavu, Papardes, Kalnsētas, Liepu, Pludmales, Druvas, Pakalnu, Rietumu ielās un “Mežvidi”, Upes, Satiksmes, Līkā, Mežrūpniecības, Bērzu aleja, Veidenbauma un Smilšu ielās.

Turpinās tehniskās dokumentācijas sagatavošana un trašu uzmērīšanas darbi.

Ir uzsākta objekta nodošana ekspluatācijā.

Papildus notiek ielu labiekārtošanas darbi.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 10.09.2020

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, ir pabeigti būvdarbi Jelgavas, Krasta, Lejas, Stūru, Kļavu, Papardes, Kalnsētas, Liepu, Pludmales, Druvas, Pakalnu, Rietumu ielās un “Mežvidi”.

Turpinās būvdarbi Upes, Satiksmes, Līkā, Mežrūpniecības ielās un Bērzu aleja.

Ir uzsākti būvdarbi Veidenbauma, Smilšu ielās.

Papildus notiek ielu labiekārtošanas darbi un dokumentu kārtošana par ielu pieņemšanu ekspluatācijā.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.04.2020

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, turpinās būvdarbi Druvas, Rietumu, Pakalnu, Mežrūpniecības, Lejas, Pludmales un Kalnsētas ielās ir pabeigti maģistrālo tīklu izbūves darbi, tiek izbūvēti pievadi. Ir uzsākti būvdarbi Bērzu alejā.

Papildus notiek ielu labiekārtošanas darbi un dokumentu kārtošana par ielu pieņemšanu ekspluatācijā.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.01.2020

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, turpinās būvdarbi Druvas ielā, Rietumu ielā, Pakalnu ielā. Druvas un Pakalnu ielās ir pabeigti maģistrālo tīklu izbūves darbi, tiek izbūvēti pievadi.
Ir uzsākti būvdarbi Mežrūpniecības, Lejas, Pludmales un Kalnsētas ielās, paralēli ir pabeigti būvdarbi Krasta, Stūru, Kļavu, Liepu, Vēju, Māras, Priežu, Papardes ielās un “Mežvidi, notiek ielu labiekārtošanas darbi un dokumentu kārtošana par ielu pieņemšanu ekspluatācijā.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 15.10.2019

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, Šobrīd tiek veikti būvdarbi Krast ielā, Stūru ielā, Kļavu ielā, Liepu ielā, kā arī tiek uzsākti būvdarbi Kalnsētas ielā. Krasta ielā, ir pabeigta maģistrālo tīklu izbūve un turpinās pieslēgumu izbūve Rozentāla, Vēju, Māras un Priežu ielās un “Mežvidi”.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 10.07.2019

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd turpinās būvdarbi Bērzu, Rozentāla, Vēju, Māras un Priežu ielās un „Mežvidi”.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

Publicēšanas datums 08.05.2019

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir uzsākti būvdarbi Bērzu, Rozentāla, Vēju, Māras un Priežu ielās un „Mežvidi”.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 07.03.2019

 

Informējam par transporta kustības ierobežojumiem Kuldīgas ielā.

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I015

 

Ir uzsākti kanalizācijas tīklu būvdarbi Kuldīgas ielā, plānots būvdarbus veikt šajā ielā trīs posmos:
I posms no Alejas ielas līdz Palejas, Stūru ielai, II posms no Alejas ielas virzienā uz rotācijas apli līdz Kuldīgas ielai 84, III posms no Ausekļa ielas līdz Mazajai ielai.

Šobrīd Kuldīgas ielā rakšanas darbi notiek posmā no Alejas ielas līdz Palejas, Stūru ielai, lūdzu sekot līdzi ceļa zīmēm par braukšanas apgrūtinājumiem.

Ieteicamais apbraukšanas ceļš ir Robežu iela.

 

Galvenais būvuzņēmējs: Konsorcijs „WesLat”, kuru pārstāv SIA „Laterna”
Būvuzraugs: SIA „Firma L4”
Autoruzraugs: SIA „Lakalme”

 Sīkākai informācijai:
Jānis Blūms
e-pasts:

 

 Publicēšanas datums 04.03.2019

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta””

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir būvprojekts „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” saskaņots ar atbildīgajām iestādēm.

Ir noslēgti līgumi par būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu saimnieciskās kanalizācijas tīklu izbūvē.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 08.01.2019

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/015

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir būvprojekts „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” saskaņots ar atbildīgajām iestādēm.

Ir noslēgts līgums par būvdarbu, būvuzraudzības un autoruzraudzības veikšanu.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 07.11.2018

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/015

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir būvprojekts „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” saskaņots ar atbildīgajām iestādēm.

Ir noslēdzies konkurss par būvdarbu un būvuzraudzības veikšanu. Šobrīd notiek pretendentu izvērtēšana.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 07.09.2018

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/002

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir būvprojekts „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” saskaņots ar atbildīgajām iestādēm.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 07.05.2018

 

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/002

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd turpinās būvprojekta „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” izstrāde un saskaņošana ar atbildīgajām iestādēm.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 08.02.2018

 

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/002

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd turpinās būvprojekta „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” izstrāde.

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 06.11.2017

 

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/002

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” (Nr.5.3.1.0/16/I/015) īstenošanas ietvaros, šobrīd ir saskaņots būvprojekts „Kanalizācijas tīklu būvniecība Saldus aglomerācijā” minimālajā sastāvā.

Projekta ietvaros plānota kanalizācijas tīklu paplašināšana sekojošās ielās:

Ielas, kurās līdz 2021.gadam plānots paplašināt saimnieciskās kanalizācijas tīklus

Iela

Novada pilsēta vai pagasts

Kuldīgas (no71-77)

Saldus

Lejas (no Rietumu līdz Alejas)

Saldus

Rietumu

Saldus

Pakalnu

Saldus

Druvas

Saldus

Kuldīgas (posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80)

Saldus

Kalēju (no Brīvības līdz Kalēju Nr.3)

Saldus

Bērzu aleja

Saldus

Satiksmes

Saldus

Stūru

Saldus

Palejas

Saldus

Kļavas

Saldus

Liepu

Saldus

Ozolu

Saldus

Līkā (no Nr.35 līdz Nr.35A)

Saldus

Veides (Striķu līdz Veides Nr.1)

Saldus

Priežu

Saldus

Māras

Saldus

Vēju

Saldus

"Mežvidi" Saldus novads.

Novadnieku paga.

Mežrūpniecības

Saldus

Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.)

Saldus pag un Saldus

Smilšu

Saldus

Upes

Saldus

Papardes

Saldus

Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34)

Saldus

Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7)

Saldus

Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam)

Saldus

Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A)

Saldus

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Publicēšanas datums 02.08.2017

 

 

Projekts „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta”
Nr.5.3.1.0/16/I/015

 

2017.gada 28.aprīlī SIA „Saldus komunālserviss” parakstīja līgumu ar Centrālo finanšu un līgumu aģentūru par projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstības III kārta” Nr.5.3.1.0/16/I/015 īstenošanu.

Projekts tiks realizēts 2014. - 2020. gada Eiropas Savienības struktūrfondu un Kohēzijas fonda plānošanas perioda ietvaros, saskaņā ar Ministru kabineta 2016.gada 21.jūnija noteikumiem Nr.403 „Darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 5.3.1.specifiskā atbalsta mērķa „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” īstenošanas noteikumiem”.

 

Projekta „Saldus ūdenssaimniecības attīstība III kārta” ietvaros tiks izbūvēti jauni kanalizācijas tīkli 7 543 m garumā un 5 jaunas kanalizācijas sūkņu stacijas.

 

Projekta plānotās kopējās izmaksas 2 042 772.45 EUR (bez PVN),
no tām:

Kohēzijas fonda finansējums 1 581 600.00 EUR,

SIA „Saldus komunālserviss” finansējums 461 172.45 EUR.

Šobrīd tiek izstrādāts būvprojekts kanalizācijas tīklu paplašināšanai.
Iedzīvotājus, kuru īpašumi atrodas zemāk minētajās ielās vai to posmos, lūdzam ierasties līdz 15.06.2017 SIA “Saldus komunālservisā”, Mazā ielā 6, lai precizētu projektēto kanalizācijas izvadu novietojumu.

Projekta realizācijas laiks no 2017.gada līdz 2021.gadam.

Projekta ietvaros plānota kanalizācijas tīklu paplašināšana sekojošās ielās:

Ielas, kurās līdz 2021.gadam plānots paplašināt saimnieciskās kanalizācijas tīklus

Iela

Novada pilsēta vai pagasts

Kuldīgas (no71-77)

Saldus

Lejas (no Rietumu līdz Alejas)

Saldus

Rietumu

Saldus

Pakalnu

Saldus

Druvas

Saldus

Kuldīgas(posmā no Ausekļa līdz Kuldīgas Nr.80)

Saldus

Kalēju(no Brīvības līdz Kalēju Nr.3)

Saldus

Bērzu aleja

Saldus

Satiksmes

Saldus

Stūru

Saldus

Palejas

Saldus

Kļavas

Saldus

Liepu

Saldus

Ozolu

Saldus

Līkā(no Nr.35 līdz Nr.35A)

Saldus

Veides (Striķu līdz Veides Nr.1)

Saldus

Priežu

Saldus

Māras

Saldus

Vēju

Saldus

"Mežvidi" Saldus novads.

Novadnieku pag.

Mežrūpniecības

Saldus

Krasta(no Kalēju līdz Krasta Nr.29 un "Ezerkalniņi", Saldus pag., Saldus nov.)

Saldus pag un Saldus

Smilšu

Saldus

Upes

Saldus

Papardes

Saldus

Jelgavas (no Nr.16 līdz Zvejnieku Nr.34)

Saldus

Kalnsētas( no Nr.1B līdz Nr.7)

Saldus

Pludmales(no Ezera Nr.69 līdz pludmales tualetes pieslēgumam)

Saldus

Veidenbauma (no Nr.11 līdz Aspazijas Nr.5A)

Saldus

 

Publicēšanas datums 29.05.2017

 

 

Kontakti

Biroja administratore: 63807106

Klientu apkalpošanas daļa:
63807453, 27088306 , 20041110

Namu apsaimniekošana: 63807373

Ārējo ūdensapgādes un kanalizācijas
tīklu avāriju novēršana
,
diennakts tālrunis: 26811422

ZIŅOJUMI
PAR SABIEDRĪBAS PERSONĀLA
NEGODPRĀTĪGU RĪCĪBU

Rekvizīti

SIA “SALDUS KOMUNĀLSERVISS”

Reģistrācijas Nr. 48503000219
Juridiskā adrese: Dzirnavu iela 31, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Faktiskā adrese: Mazā iela 6, Saldus, Saldus novads, LV 3801
Klienu apkalpošana: Tirgotāju iela 6, Saldus

Norēķinu rekvizīti:

Swedbank AS HABALV22 LV37HABA0551052933124
SEB banka AS UNLALV2X LV42UNLA0015000508401
Citadele banka AS PARXLV22 LV11PARX0012451660002

Darba laiks

Pirmdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 18:00
Otrdiena, Trešdiena, Ceturtdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 17:00
Piektdiena no plkst 8:00 līdz 12:00 no 13:00 līdz 16:00

©2024 SIA "Saldus komunālserviss" . All Rights Reserved. Designed By JoomShaper